Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (10)