Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 42
Điểm GP 17
Điểm SP 40

Người theo dõi (7)

Tojimomi Ngoc
Tuyen
Taehyung Kim
Chuột yêu Gạo

Đang theo dõi (1)

Linh Nguyễn