Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 187
Điểm GP 6
Điểm SP 95

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (3)