Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ An Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 114
Điểm GP 32
Điểm SP 125

Người theo dõi (6)

dino24hoaroy
Đức Minh
Song Thư

Đang theo dõi (2)

Đức Minh
Song Thư