Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 149
Số lượng câu trả lời 132
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (0)