Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 63
Điểm GP 18
Điểm SP 100

Người theo dõi (3)

iamRinz
Mr 9323
lâmcva.TPTN.K33

Đang theo dõi (1)

iamRinz