Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 2
Điểm SP 12

Người theo dõi (2)

_B.ngocc
_chill

Đang theo dõi (3)

_B.ngocc
_chill
_Sunn So Sad_