Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (5)