Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (2)

Tui Tên Bô
Vũ Ngọc Diệp

Đang theo dõi (4)

Sakura
Cihce
Vũ Ngọc Diệp