Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 74
Số lượng câu trả lời 67
Điểm GP 0
Điểm SP 26

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)