Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 904
Điểm GP 312
Điểm SP 2418

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (2)

ngAsnh
Hiếu Minh