Danh sách thành viên tích cực tuần từ 18/07 đến 25/07