Danh sách thành viên tích cực tuần từ 14/11 đến 21/11