Danh sách thành viên tích cực tuần từ 04/07 đến 11/07