Danh sách thành viên tích cực tuần từ 01/08 đến 08/08