Hỏi đáp môn Sinh học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

a. Có ý kiến cho rằng bệnh mù màu, máu khó đông là bệnh của nam giới vì bệnh chỉ

xuất hiện ở người nam. Em hãy cho biết nhận định trên là đúng hay sai? Giải

thích.

b. Hai hợp tử của cùng một loài nguyên phân liên tiếp một số lần không bằng nhau,

môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 612 NST đơn. Hợp

tử hai có số lần nguyên phân gấp đôi số lần nguyên phân của hợp tử một. Ở kì

giữa của nguyên phân, trong mỗi tế bào có 34 NST kép. Hãy tìm:

- Số lần nguyên phân của hợp tử một và hợp tử hai.

- Số loại giao tử tối đa có thể thu được qua giảm phân.

- Số kiểu hợp tử tối đa có thể thu được qua thụ tinh.

Biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường.

Bài 17. Ở ruồi giấm. Xét cá thể ruồi giấm đựccó bộ NST là AabbDDXY.

a. Giả sử có một tế bào của cá thể trên trải qua nguyên phân một số lần thì tổng số

NST đơncó trong các tế bào ở kì sau của lần nguyên phân thứ 3 là bao nhiêu?

b. Xét 1 tế bào sinh tinh của cá thể trên trải qua giảm phân tạo tinh trùng. Số loại tinh

trùng được tạo ra từ tế bào sinh tinh đó là bao nhiêu? Đó là những loại nào? Biết

rằng không xảy ra đột biến và trao đổi chéo.

Bài 18.

1. Một nhóm gồm 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhau đã lấy

nguyên liệu của môi trường nội bào tương đương 5040NST đơn, tất cả các tế bào

con tạo thành sau nguyên phân có 5120 NST. Xác định bộ NST lưỡng bội của

loài và số lần nguyên phân của mỗi tế bào.

2. Ở một cơ thể động vật có cặp NST giới tính XY. Xét một tế bào có ba cặp NSt

tương đồng kí hiệu là Aa, Bb, Dd giảm phân phát sinh giao tử. Nếu ở kì sau của

giảm phân I, cặp NST Bb không phân li, giảm phân II bình thường khi kết thúc

quá trình giảm phân sẽ tạo ra máy loại giao tử? Gồm những loại giao tử nào? Biết

rằng các cặp NST Aa và Dd giảm phân bình thường.

Bài 19. Có 4 hợp tử cùng loài A, B, C, D đều nguyên phân với số đợt lần lượt tăng gấp

đôi. Các tế bào con sinh ra từ 4 hợp tử đều tiếp tục nguyên phân với số lần bằng nhau,

môi trường cung cấp cho các tế bào này là nguyên liệu tương ứng với 16680 NST đơn.

Biết rằng 10 < 2n<60 ( 2n là bộ NST lưỡng bội). Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?

b. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào con tạo ra từ hợp tử?

c. Bộ NST lưỡng bội của loài?

Bài 20. Từ một hợp tử người ( 2n = 46) trải qua 1 số đợt nguyên phân liên tiếp, tổng số tế

bào được hình thành qua tất cả các lần nguyên phân là 62. Xác định số lượng NST có

trong các tế bào sau đợt nguyên phân cuối cùng của quá trình.

Bài 21. Ở chuột có bộ NST 2n = 40. Có 10 tinh bào bậc I và 15 noãn bào bậc I của chuột

giảm phân bình thường. Hãy xác định:

a. Số tinh trùng đã được tạo ra và số NST có trong các tinh trùng.

b. Số trứng tạo ra và số NST có trong các trứng.

c. Số thể cực được tạo ra và số NST có trong các thể cực đó.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.