WRITING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 7: GROWING UP

WRITING

A description of a person

I can describe a person's physical appearance and behaviour.

THINK! Who is your favourite celebrity? Can you describe him / her?

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth is a famous Australian actor. He's best known for his roles in the films Thor and Snow White and the Huntsman.

He's very tall (1.90 metres), strong and good-looking. Chris has got fair hair and blue eyes. He's sometimes got a beard and a moustache.

He's busy, but he spends lots of time outdoors with his three children. He becomes a superhero in both fims and his everyday life!

(Chris Hemsworth là nam diễn viên nổi tiếng người Úc. Chú được biết đến với vai diễn trong bộ phim Thần Sấm và Bạch Tuyết và gã thợ săn.

Chú ấy rất cao (1,90 mét), mạnh mẽ và ưa nhìn. Chú Chris có mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh. Đôi khi chú ấy để râu và ria mép.

Chú ấy bận rộn, nhưng chú ấy dành nhiều thời gian ở ngoài trời với ba đứa con của mình. Chú ấy trở thành một siêu anh hùng trong cả phim lẫn đời thường!)

1. Read the article and look at the words in blue. What do we use them for?

Đọc bài báo và nhìn vào các từ có màu xanh lam. Chúng ta sử dụng chúng để làm gì?

Hướng dẫn:

They are used to describe a person's physical appearance and behaviour.

(Chúng được dùng để mô tả ngoại hình và hành vi của một người.)

2. Complete the Key Phrases with words in the description.

Hoàn thành phần "Key Phrases" bằng các từ mô tả.

KEY PHRASES

   A description of a person

   1. He / She is a _______ actor. 

   2. He / She is _______ for _______. 

   3. He / She is _______, _______ and _______. 

   4. He / She's got _______.

   5. He / She is _______ but he / she _______.

   6. He / She becomes a _______.

Hướng dẫn:

KEY PHRASES

   A description of a person (Mô tả về một người)

   1. He is a famous actor. 

(Anh ấy là một diễn viên nổi tiếng.)

   2. He is best known for his roles in the films Thor and Snow White and the Huntsman.

(Anh ấy được biết đến với vai diễn trong bộ phim Thor và Snow White and the Huntsman.)

   3. He is tallstrong and good-looking.

(Anh ấy cao, khỏe khoắn và ưa nhìn.)

   4. He's got fair hair, blue eyes, a beard and a moustache.

(Anh ấy có mái tóc vàng hoe, mắt xanh, râu và ria mép.)

   5. He is busy but he spends a lot of time outdoors with his three children.

(Anh ấy bận rộn nhưng anh ấy dành nhiều thời gian ở ngoài trời với ba đứa con của mình.)

   6. He becomes a superhero.

(Anh ấy trở thành siêu anh hùng.)

Language Point: Punctuation

3. Match 1 - 7 with a - g to complete the sentences.

Nối các vế từ 1 đến 7 với a đến g để hoàn thành câu.

@1879307@

Hướng dẫn:

1 - f2 - d3 - a4 - b5 - g6 - c7 - e

We use (Chúng ta sử dụng)

1. an exclamation mark (!) for an exclamation or an imperative. (dấu chấm than (!) cho một câu cảm thán hoặc một mệnh lệnh.)

2. a question mark (?) at the end of a question. (dấu chấm hỏi (?) cuối câu hỏi.)

3. a capital letter (A, B, C, ...) at the beginning of a sentence and with names, countries, nationalities and names of books, films and songs. (một chữ cái viết hoa (A, B, C, ...) ở đầu câu và với tên riêng, quốc gia, quốc tịch và tên sách, phim và bài hát.)

4. a comma (,) in lists and for pauses. (dấu phẩy (,) trong danh sách và để tạm dừng.)

5. an apostrophe (') (for example, we're, Susan's) in short forms and to show possession. (dấu nháy đơn (') (ví dụ, "we're, Susan's") ở dạng ngắn và để thể hiện sự sở hữu.)

6. a full stop (.) at the end of a sentence. (dấu chấm (.) ở cuối câu.)

7. words in italics (for example, Thor, Coco) when we say the title of a book, film or song. (các từ in nghiêng (ví dụ, Thor, Coco) khi chúng ta nói tên sách, bộ phim hoặc bài hát.)

4. Rewrite the text with the correct punctuation.

Viết lại đoạn văn bằng cách đặt đúng dấu câu.

jennifer lawrence is an american actor she was born in kentucky she is tall and shes got blonde hair and blue eyes jennifers most famous role was a girl called katniss everdeen in the hunger games.

Hướng dẫn:

Jennifer Lawrence is an American actor. She was born in Kentucky. She is tall and she's got blonde hair and blue eyes. Jennifer's most famous role was a girl called Katniss Everdeen in The Hunger Games.

(Jennifer Lawrence là một diễn viên người Mỹ. Cô sinh ra ở Kentucky. Cô ấy cao, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Vai diễn nổi tiếng nhất của Jennifer là cô gái có tên Katniss Everdeen trong phim The Hunger Games.)

5. USE IT! Follow the steps in the writing guide.

Làm theo các bước trong hướng dẫn cách viết.

WRITING GUIDE

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write a description of your favourite celebrity. (Viết mô tả về người nổi tiếng mà bạn yêu thích.)

B. THINK AND PLAN (Ý tưởng và kế hoạch)

1. Which person do you want to describe? (Người mà bạn muốn miêu tả là ai?)

2. Who is he / she? What is he / she famous for? (Anh ấy / cô ấy là ai? Anh ấy / cô ấy nổi tiếng về điều gì?)

3. What does he / she look like? (Anh ấy / cô ấy trông như thế nào?)

4. How does he / she behave? (Anh ấy / cô ấy cư xử như thế nào?)

C. WRITE (Viết)

Write a description of a person. Use the right adjectives, nouns and verbs to describe his / her appearance and behaviour. (Viết mô tả về một người. Sử dụng đúng tính từ, danh từ và động từ để mô tả ngoại hình và hành vi của anh ấy / cô ấy.)

D. CHECK (Kiểm tra lại)

  • word order in descriptions (thứ tự từ trong mô tả)
  • meanings of adjectives, nouns and verbs (nghĩa của tính từ, danh từ và động từ)
  • punctuation (dấu câu)