SPEAKING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 7: GROWING UP

SPEAKING

Role-play: an interview with a famous person

I can role-play an interview with a famous person.

THINK! Imagine that you can interview your favourite singer or actor. What questions do you want to ask?

Interviewer: Hi. It's great to meet you. I've got a few questions for you, if that's OK.

Pop star: Sure. Go ahead.

Interviewer: Great. So, when did you decide to become a singer?

Pop star: Good question. 1______________.

Interviewer: Really? How old were you?

Pop star2______________.

Interviewer: That's interesting. Where did you go to school?

Pop star: Erm, in Texas at first, but then we moved to New York.

Interviewer: Cool! Did you enjoy living there?

Pop star: Sure. 3______________.

Interviewer: OK. One more question. What was the most exciting moment in your career?

Pop star: Mmm. That's a difficult one. 4______________.

Interviewer: Ah yes, of course. That was great. Thanks for your time.

Pop star: You're welcome.

2. Complete the dialogue with sentences a - d. Then watch or listen and check. Where is the pop star from? 

Hoàn thành đoạn đối thoại với các câu từ a đến d. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra lại. Ngôi sao nhạc pop đến từ đâu?

 

a. Oh, about ten, I think.

b. I guess it was when I sang with Beyoncé last year.

c. I decided when I was at school.

d. It was quite exciting to be in a big city.

Hướng dẫn:

1. c
2. a
3. d
4. b

Interviewer: Hi. It's great to meet you. I've got a few questions for you, if that's OK. (Xin chào. Thật tuyệt khi gặp bạn. Mình có một vài câu hỏi dành cho bạn, nếu bạn thấy được.)

Pop star: Sure. Go ahead. (Được chứ. Bạn bắt đầu đi.)

Interviewer: Great. So, when did you decide to become a singer? (Tuyệt vời. Vậy, bạn quyết định trở thành ca sĩ từ khi nào?)

Pop star: Good question. I decided when I was at school. (Một câu hỏi hay. Mình đã quyết định trở thành ca sĩ khi mình còn đi học.)

Interviewer: Really? How old were you? (Thật sao? Khi bạn bao nhiêu tuổi?)

Pop starOh, about ten, I think. (Ồ, mình nghĩ là khoảng 10 tuổi.)

Interviewer: That's interesting. Where did you go to school? (Điều đó thật thú vị. Bạn đã đi học ở đâu?)

Pop star: Erm, in Texas at first, but then we moved to New York. (Erm, lúc đầu ở Texas, nhưng sau đó mình chuyển đến New York.)

Interviewer: Cool! Did you enjoy living there? (Thật tuyệt! Bạn có thích sống ở đó không?)

Pop star: Sure. It was quite exciting to be in a big city. (Có chứ. Thật là thú vị khi được ở trong một thành phố lớn.)

Interviewer: OK. One more question. What was the most exciting moment in your career? (OK. Một câu hỏi nữa. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của bạn là gì?)

Pop star: Mmm. That's a difficult one. I guess it was when I sang with Beyoncé last year. (Mmm. Đó là một câu hỏi khó. Mình đoán đó là khi mình hát với Beyoncé vào năm ngoái.)

Interviewer: Ah yes, of course. That was great. Thanks for your time. (À vâng, tất nhiên. Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình.)

Pop star: You're welcome. (Không có gì.)

2. Look at the Key Phrases. Which does the interviewer use and which does the pop star use? Then watch or listen and check your answers.

Nhìn vào phần "Key Phrases". Người phỏng vấn sử dụng và ngôi sao nhạc pop sử dụng mẫu câu nào? Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra lại câu trả lời của bạn.

KEY PHRASES
Doing an interview

1. I've got a few questions for you, if that's OK. 

2. Sure. Go ahead. 

3. Good question!

4. One more question.

5. That's a difficult one.

6. Thanks for your time.

Hướng dẫn:

Interviewer: 1, 4, 6Pop star: 2, 3, 5

4. Read the Study Strategy. Look at the situation and then think of some follow-up questions for 1 - 5 in the table.

Đọc phần "Study Strategy" . Xem tình huống và sau đó nghĩ ra một số câu hỏi tiếp theo cho các ý từ 1 đến 5 trong bảng.

STUDY STRATEGY

Improving your speaking (Cải thiện khả năng nói của bạn)

You can have more interesting conversations in English if you: (Bạn có thể có nhiều cuộc trò chuyện thú vị hơn bằng Tiếng Anh nếu bạn:)

  • react to what people say. (phản ứng với những gì mọi người nói.)
  • ask them questions to find out more information. (đặt câu hỏi cho họ để tìm hiểu thêm thông tin.)

I went to England when I was young. (Mình đã đến Anh khi mình còn trẻ.)

Really?

That's interesting.

Cool!

Yes, of course.

1. Why...?

2. When....?

3. Where...?

4. What ... ?

5. ...?

5. USE IT! Work in pairs. Prepare and practise interviews with a famous person. Use the Key Phrases, the Study Strategy and ideas from the list below.

Làm việc theo cặp. Chuẩn bị và thực hành các cuộc phỏng vấn với một người nổi tiếng. Sử dụng các gợi ý trong phần "Key Phrases", "Study Strategy" và các ý tưởng từ danh sách bên dưới.

Interview questions

When did you become a ...? (Khi nào bạn trở thành một ...?)

When did you get married to ...? (Khi nào bạn kết hôn với ...?)

How did you feel when...? (Bạn cảm thấy thế nào khi ...?)

What did you look like when you were ...? (Bạn sẽ như thế nào khi bạn ...?)

When did you first ...? (Lần đầu tiên bạn ...?)