CLIL

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 7: GROWING UP

CLIL

Language and literature: The Adventures of Tom Sawyer

I can read and understand an extract from a work of literature.

1. Check the meanings of the words in the box and complete the sentences.

Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp và hoàn thành câu.

pipe
sleep out
the dark
run away

1. We got up when it was 3 a.m., so we left the campsite in _______.

2. We wanted to _______ because there were a lot of insects near the river.

3. Smoking a _______  is bad for your health.

4. If you _______ in summer, you can look at the stars in the night sky.

Hướng dẫn:

1. the dark

(bóng tối)

2. run away

(chạy trốn)

3. pipe

(tẩu thuốc)

4. sleep out

(ngủ ngoài trời)

1. We got up when it was 3 a.m., so we left the campsite in the dark(Chúng tôi thức dậy thì đã 3 giờ sáng, vì vậy chúng mình rời khu cắm trại trong bóng tối.)

2. We wanted to run away because there were a lot of insects near the river. (Chúng tôi muốn chạy ngay đi vì có rất nhiều côn trùng ở gần dòng sông.)

3. Smoking a pipe  is bad for your health. (Hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn.)

4. If you sleep out in summer, you can look at the stars in the night sky. (Nếu bạn ngủ ở ngoài trời vào mùa hè, bạn có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm.)

2. Read the text. Then answer the questions.

Đọc văn bản. Sau đó trả lời các câu hỏi.

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER

Summer came, and there was no school. Tom didn't want to think about Muff Potter and Injun Joe, but it wasn't easy. At night, in bed, he saw Joe's face in the dark, and he couldn't sleep.

One hot summer day he and Joe Harper were down by the Mississippi River. They fished and talked. 

"Let's get away from here!" - said Tom.

"Let's go and do something exciting somewhere."

"OK", said Joe. "But what? And where?"

"Let's run away. Let's sleep out under the trees on Jackson's Island, a desert island," said Tom. "Let's ask Huck Finn, get something to eat and don't let anyone else know."

That night three boys in a small boat went down to Jackson's Island. They had some bread and some meat, and Huck had his pipe, too. They cooked the meat over the fire and had the best dinner in the world. Soon they stopped talking, their eyes closed and they slept.

(Mùa hè đến, và không phải đến trường học. Tom không muốn nghĩ về Muff Potter và Injun Joe, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Khi đêm đến, nằm trên giường, anh lại nhìn thấy khuôn mặt của Joe hiện lên trong bóng tối, và anh ấy không thể nào ngủ được.

Vào một ngày mùa hè nóng nực, anh và Joe Harper đi đến sông Mississippi. Họ câu cá và nói chuyện.

"Chúng ta hãy đi khỏi đây!" - Tom nói.

"Hãy đi và làm điều gì đó thú vị ở đâu đó."

"Được," Joe nói. "Nhưng làm gì? Và ở đâu?"

Tom nói: "Chúng ta hãy cùng nhau chạy trốn. Cùng ngủ dưới tán cây trên đảo của Jackson, một hoang đảo". "Hãy nói với Huck Finn, mang theo một vài thứ để ăn và đừng cho ai biết."

Đêm đó ba cậu bé trên một chiếc thuyền nhỏ đi đến hòn đảo của Jackson. Họ mang theo một ít bánh mì và một ít thịt, và Huck cũng mang theo tẩu thuốc của mình. Họ nấu thịt trên lửa và có một bữa tối ngon nhất trên thế giới. Sau đó họ ngừng nói chuyện, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.)

1. Why couldn't Tom sleep?

2. Why did Tom want to go to Jackson's Island?

3. How many boys went to the island?

4. Where did they make a fire?

5. What did they think of their dinner?

Hướng dẫn:

1. Why couldn't Tom sleep? (Tại sao Tom không ngủ được?)

- He was scared / he saw Injun Joe's face in the dark. (Anh ấy sợ hãi / anh ấy nhìn thấy khuôn mặt của Injun Joe hiện lên trong bóng tối.)

2. Why did Tom want to go to Jackson's Island? (Tại sao Tom lại muốn đến Đảo của Jackson?)

- He wanted to get away / do something exciting. (Anh ấy muốn đi thật xa / làm điều gì đó thú vị.)

3. How many boys went to the island? (Có bao nhiêu cậu bé đi đến đảo?)

- Three (Tom, Joe, Huck). (Có ba người (Tom, Joe, Huck).)

4. Where did they make a fire? (Họ đốt lửa ở đâu?)

- On Jackson's Island. (Trên đảo của Jackson.)

5. What did they think of their dinner? (Họ nghĩ gì về bữa tối của họ?)

- They thought it was very good / the best dinner in the world. (Họ nghĩ rằng đó là bữa tối ngon nhất / tuyệt nhất trên thế giới.)

3. Read and listen to the text. Find a person or place for sentences 1 - 4.

Đọc và nghe văn bản. Điền tên người hoặc địa điểm cho các câu từ 1 đến 4.

1. Someone Tom didn't like: _______. 

2. A place with boats: _______.

3. The place where the boys went to sleep out: _______. 

4. Tom and Joe's friend: _______. 

Hướng dẫn:

1. Someone Tom didn't like: Muff Potter and Injun Joe(Người mà Tom không thích: Muff Potter và Injun Joe.)

2. A place with boats: Mississippi River(Một nơi có thuyền: Sông Mississippi.)

3. The place where the boys went to sleep out: Jackson's Island(Nơi mà những cậu bé đã ngủ: Đảo của Jackson.)

4. Tom and Joe's friend: Huck Finn(Bạn của Tom và Joe: Huck Finn.)

4. USE IT! Work in pairs. What did Tom and his friends do the next day? Write a short paragraph. Then compare with another pair.

Làm việc theo cặp. Tom và những người bạn của anh ấy đã làm gì vào ngày hôm sau? Viết một đoạn văn ngắn nói về điều đó. Sau đó so sánh với các nhóm khác.

Example:

The next day the boys got up at 8 a.m. Then they... 

(Ngày hôm sau, những cậu bé thức dậy lúc 8 giờ sáng. Sau đó, họ...)