Writing and Writing Worksheet

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 10: HOW DO YOU GET TO THE MALL?

Writing

Write a short paragraph about a walking tour of your neighborhood or city. Write 60 - 80 words. Turn to page 148 for the writing worksheet.

Viết một đoạn văn ngắn kể về chuyến đi dạo quanh khu phố hoặc thành phố của bạn. Viết khoảng 60 đến 80 từ. Mở trang 148 để xem phần bài tập viết.

Walking Tour of London

Here's a guide to a walking tour of London: Start at Trafalgar Square. It's a lively place. The square is the center of London and there are often events here. Then visit the National Gallery on the north side of the square. This museum has a great collection of paintings and you will surely love the place. You can spend two hours there. Next, go straight across to the east side. You'll see St Martin-in-the-Fields Church.

(Đi bộ tham quan London

Đây là hướng dẫn cho chuyến đi bộ tham quan London: Bắt đầu tại Quảng trường Trafalgar. Đó là một nơi sống động. Quảng trường là trung tâm của London và thường diễn ra các sự kiện ở đây. Sau đó ghé thăm Bảo tàng Quốc gia ở phía bắc của quảng trường. Bảo tàng này có một bộ sưu tập tranh tuyệt vời và bạn chắc chắn sẽ yêu thích nơi này. Bạn có thể dành hai giờ ở đó. Tiếp theo, đi thẳng về phía đông. Bạn sẽ thấy Nhà thờ St Martin-in-the-Fields.)

1. Unscramble the words to make sentences.

Sắp xếp các từ để tạo thành câu.

a. tour / your / start / walking / Bến Thành Market / at ______________

b. market / the / a / is / lively / in / Hồ Chí Minh City / place ______________

c. souvenirs / to / tourists / many / there / go / buy ______________

d. shoppers / local / also / visiting / the / enjoy / market ______________

e. things / there / of / can / buy / sorts / all / people ______________

Hướng dẫn:

1. Your walking tour starts at Bến Thành Market. (Chuyến đi bộ tham quan của bạn bắt đầu ở chợ Bến Thành.)

2. The market in Hồ Chí Minh City is a lively place. (Chợ ở thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất náo nhiệt.)

3. Many tourists go to buy souvenirs there. (Nhiều du khách đi mua quà lưu niệm ở đó.)

4. Shoppers also enjoy visiting the local market. (Người mua sắm cũng thích tham quan chợ địa phương.)

5. People can buy all sorts of things there. (Mọi người có thể mua đủ mọi thứ ở đó.)

2. Number the sentences in order (1 - 6) to make a complete paragraph.

Đánh số các câu theo thứ tự (từ 1 đến 6) để thành một đoạn văn hoàn chỉnh.

@2118258@

Hướng dẫn:

Here's a guide to a walking tour of London. First, start at Trafalgar Square. It's a lively place. The square is the center of London and there are often events here. Then, visit the National Gallery on the north side of the square. This art museum has great collections of paintings, and you will surely love the place. You can spend two hours looking at the paintings there. Finally, go straight across to the east side. You'll see St. Martin-in-the-Fields Church.

3. Now write a short paragraph on a separate sheet of paper. Describe a walking tour of your neighborhood or city. Write 60 - 80 words.

Bây giờ, hãy viết một đoạn văn ngắn trên một tờ giấy riêng. Mô tả chuyến tham quan đi bộ đến khu phố hoặc thành phố của bạn. Viết khoảng 60 đến 80 từ.

Hướng dẫn:

Here's a guide to a walking tour of Hanoi, the capital city of Vietnam. Hanoi, for some people, is best seen on foot. Let's start at Hoan Kiem Lake. There are lots of old trees and Ngoc Son Temple is one of the symbols of a legendary capital. Next, we head to St. Joseph’s Cathedral to enjoy the peace of local life: kids playing and women with bamboo baskets selling fruits. After that, the big villa in Hang Trong Garden on the same street is worth a look. Then, we can stroll on to the Vietnamese Women’s Museum - one of the best and most famous museums in our country. Last but not least, we can walk through Ba Trieu St. and enjoy delicious Pho in sidewalk cafes and stalls. 

(Đây là hướng dẫn về chuyến tham quan đi bộ ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Hà Nội, đối với một số người, đẹp nhất là khi chúng ta đi bộ. Hãy bắt đầu tại Hồ Hoàn Kiếm. Có rất nhiều cây cổ thụ và đền Ngọc Sơn là một trong những biểu tượng của một thủ đô huyền thoại. Tiếp theo, chúng ta đến Nhà thờ St. Joseph để tận hưởng sự yên bình của cuộc sống địa phương: trẻ em chơi đùa và những người phụ nữ xách giỏ tre bán trái cây. Sau đó, biệt thự lớn ở Vườn Hàng Trống trên cùng một con phố rất đáng xem. Sau đó, chúng ta có thể đi dạo đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - một trong những bảo tàng tốt nhất và nổi tiếng nhất ở nước ta. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có thể đi bộ qua Bà Triệu và thưởng thức món Phở ngon ở các quán cà phê và quầy hàng vỉa hè.)