Reading and Comprehension

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 10: HOW DO YOU GET TO THE MALL?

Reading

A. Look at the title. What do you think Fun Bike-Share is?

Nhìn vào tiêu đề. Bạn nghĩ Fun Bike-Share là gì?

B. Skim the first three paragraphs. Check (✓) the features of the bike-share system mentioned in the advertisement.

Đọc lướt ba đoạn đầu tiên. Kiểm tra (✓) các tính năng của hệ thống chia sẻ xe đạp được đề cập trong quảng cáo.

O  safe (an toàn)

  use bikes for a short time 

(dùng xe đẹp cho khoảng thời gian ngắn)

✓  easy to use (dễ sử dụng)

✓  convenient (thuận tiện)

C. Talk with a partner. What is the best way to explore a city?

Nói chuyện với một bạn cùng lớp. Cách tốt nhất để khám phá một thành phố là gì?

CITIES ON THE MOVE

Who are we?

At Fun Bike-Share, we provide bike-share services for the whole city.

Why bike sharing?

Cities are usually full of people and traffic. Sometimes, traffic makes it difficult for people to get around. However, bike-share systems give you a different way to commute. In a bike-share system, you pay to use a bike for a short time. It's convenient because you can get a bike from any bike station in the city. Then, return it at another bike station. Biking is a cheap and fun way of exploring the city. It's environmentally friendly, too. 

Getting around

Our system is easy to use. You can use a smartphone application to look for bikes and to pay for them. You can also see where the bike stations are and the number of parking spaces available.

Fun fact

Bike sharing is not new. It started in Europe in about 1965. In 2013, there were more than 500 bike-share systems in 49 different countries. There are now almost a million bikes in bike-share systems worldwide.

Pricing

Membership: $18 / month

Single ride: $2 / trip

Contact us

Email: support@funbikeshare.com

Website: www.funbikeshare.com

THÀNH PHỐ CHUYỂN ĐỘNG

Chúng tôi là ai?

Tại Fun Bike-Share, chúng tôi cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp cho toàn thành phố.

Tại sao lại có dịch vụ chia sẻ xe đạp?

Các thành phố thường chật ních người và xe cộ. Đôi khi, xe cộ qua lại khiến mọi người gặp khó khăn. Tuy nhiên, hệ thống chia sẻ xe đạp cung cấp cho bạn một cách khác để đi làm. Trong hệ thống chia sẻ xe đạp, bạn sẽ trả tiền để sử dụng một chiếc xe đạp trong một thời gian ngắn. Thật tiện lợi vì bạn có thể lấy xe đạp từ bất kỳ trạm xe đạp nào trong thành phố. Sau đó, trả lại nó ở một trạm xe đạp khác. Đi xe đạp là một cách rẻ và thú vị để khám phá thành phố. Nó cũng thân thiện với môi trường.

Việc đi lại

Hệ thống của chúng tôi rất dễ sử dụng. Bạn có thể sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh để tìm xe đạp và thanh toán cho chúng. Bạn cũng có thể xem vị trí của các trạm xe đạp và số lượng chỗ đậu xe còn trống.

Sự thật thú vị

Dịch vụ chia sẻ xe đạp không phải là mới. Nó bắt đầu ở châu Âu vào khoảng năm 1965. Vào năm 2013, đã có hơn 500 hệ thống chia sẻ xe đạp ở 49 quốc gia khác nhau. Hiện có gần một triệu xe đạp trong các hệ thống chia sẻ xe đạp trên toàn thế giới.

Định giá

Tư cách thành viên: 18$ / tháng

Một chuyến: 2$ / chuyến

Liên hệ với chúng tôi

Email: support@funbikeshare.com

Trang web: www.funbikeshare.com

Comprehension

A.  Answer the questions about Fun Bike-Share System.

Trả lời các câu hỏi về "Hệ thống Chia sẻ Xe đạp Vui vẻ".

1. People in the bike-share system _______.

a. pay to use a bikeb. give away their bikesc. buy their own

2. A bike-share application gives users information on the _______.

a. a. weather in a cityb. location of other cyclistsc. location of bike stations

3. According to the text, bike sharing is _______.

a. quite expensiveb. good for the environmentc. new to commuters

4. In line 15, "It" refers to _______.

a. bikingb. bike sharingc. exploring the city

5. Bike sharing started in _______.

a. the 19th centuryb. the 20th centuryc. the 21st century

Hướng dẫn:

1. People in the bike-share system pay to use a bike(Những người trong hệ thống chia sẻ xe đạp trả tiền để sử dụng một chiếc xe đạp.)

2. A bike-share application gives users information on the location of bike stations(Ứng dụng chia sẻ xe đạp cung cấp cho người dùng thông tin về vị trí của các trạm xe đạp.)

3. According to the text, bike sharing is good for the environment(Theo bài viết, dịch vụ chia sẻ xe đạp tốt cho môi trường.)

4. In line 15, "It" refers to bike sharing( Ở dòng 15, "It" đề cập đến dịch vụ chia sẻ xe đạp.)

5. Bike sharing started in the 20th century(Dịch vụ chia sẻ xe đạp bắt đầu từ thế kỷ 20.)

B. Work with a partner. Look at the chart below. Circle the correct answers.

Làm việc với bạn cùng lớp. Nhìn vào biểu đồ bên dưới. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

​@2115062@

Hướng dẫn:

1. London usage increases during commuting hours. (Việc sử dụng xe đạp ở London tăng lên trong giờ đi làm.)

2. Most riders in Washington, D.C. use the bikes around 9 a.m.

(Hầu hết những người đi xe đạp ở Washington, D.C. sử dụng xe đạp vào khoảng 9 giờ sáng.) 

3. Barcelona residents use bikes during their afternoon break. (Người dân Barcelona sử dụng xe đạp trong thời gian nghỉ vào buổi chiều.)

C. Talk with a partner. Do you have a bike-share system in your city? Do you think it is a good idea?

Nói chuyện với bạn cùng lớp. Có hệ thống chia sẻ xe đạp nào trong thành phố của bạn không? Bạn có nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt không?

Hướng dẫn:

A: Do you want to have a bike-share sytsem in our city? (Bạn có muốn có một hệ thống chia sẻ xe đạp trong thành phố của chúng ta không?)

B: Yes, I do. I think bike-share service is a very good idea to reduce air pollution. (Có mình có muốn. Mình nghĩ dịch vụ chia sẻ xe đạp là một ý tưởng rất hay để giảm ô nhiễm môi trường.)

PROJECT

Work with a partner. Make a walking photo project.

Làm việc cùng bạn học. Thực hiện một dự án đi bộ chụp hình.