Reading and Comprehension

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 9: I OFTEN PLAY GAMES AFTER SCHOOL.

Reading

A. Look at the photo. Where do you think these children are going?

Nhìn vào bức hình. Bạn nghĩ những đứa trẻ đang đi đâu?

Hướng dẫn:

The photo reveals that the children are going to school because they are in uniforms. (Bức hình cho thấy đám trẻ đang đến trường vì chúng đang mặc đồng phục.)

B. Skim the first paragraph. What do you think "commute" means?

Đọc lướt đoạn văn thứ nhất. Bạn nghĩ từ "commute" có nghĩa là gì?

Hướng dẫn:

The word "commute" means travelling a long distance to get to work regularly. (Từ "commute" có nghĩa là đi một quãng đường dài để đến nơi làm việc một cách thường xuyên.)

C. Talk with a partner. How do you go to school?

Nói chuyện với một bạn cùng học. Bạn đi đến trường bằng cách nào?

Hướng dẫn:

A: How do you go to school? (Bạn đến trường bằng cách nào?)

B: I go to school on foot / by bus / by bicycle. (Mình đi bộ đến trường / đi xe buýt / đi xe đạp.)

AN UNUSUAL COMMUTE

How do you travel to school? Do you usually go by bus, by car, or on foot? Around the world, some children have very unusual commutes to school.

Children from the village of Banten in Indonesia cross a river to get to school every day. In the past, the children crossed a bridge over the river. But it broke after a heavy rain in 2012. For 10 months, the bridge was broken. There is another bridge they could use, but the journey is 30 minutes longer. Students usually chose to cross the broken bridge.

Zhang Jiawan is a village in the mountains in Hunan Province, China. Children climb up and down tall wooden ladders to get to school and to go home. The ladders are not tied to the mountain, so people help to hold the ladder when someone else is climbing.

In Colombia, 11 families with school-age children live on one side of the Rio Negro Valley. The children's daily commute is breathtaking. 400 meters above the valley, a thick metal cable carries the children to school. A V-shaped branch slows them to about 80 kilometers an hour. It is the quickest way to get to school. But often, when it rains, the cable is too dangerous. The children stay home and can't go to school.

According to UNESCO, about 57 million children around the world can't go to school. It is not easy to solve this problem, but it is something we should continue to work on.

(MỘT CHUYẾN ĐI KHÁC LẠ

Bạn đến trường bằng phương tiện gì? Bạn thường đi bằng xe buýt, ô tô hay đi bộ? Trên khắp thế giới, một số trẻ em có cách đi đến trường rất khác thường.

Trẻ em từ làng Banten ở Indonesia băng qua sông để đến trường mỗi ngày. Ngày xưa lũ trẻ bắc cầu qua sông. Nhưng nó đã bị gãy sau một trận mưa lớn vào năm 2012. Được 10 tháng, cây cầu đã bị hỏng. Có một cây cầu khác mà họ có thể sử dụng, nhưng hành trình dài hơn 30 phút. Học sinh thường chọn băng qua cây cầu gãy.

Zhang Jiawan là một ngôi làng trên núi thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trẻ em trèo lên và xuống những chiếc thang gỗ cao để đến trường và về nhà. Thang không buộc vào núi nên mọi người đỡ phải giữ thang khi có người khác leo.

Ở Colombia, 11 gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học sống ở một phía của Thung lũng Rio Negro. Con đường đi làm hàng ngày của bọn trẻ thật ngoạn mục. Cách thung lũng 400 m, một sợi dây cáp kim loại dày cộp đưa lũ trẻ đến trường. Một nhánh hình chữ V làm chúng chậm lại khoảng 80 km một giờ. Đó là cách nhanh nhất để đến trường. Nhưng thường gặp trời mưa, dây cáp quá nguy hiểm. Những đứa trẻ ở nhà và không thể đến trường.

Theo UNESCO, khoảng 57 triệu trẻ em trên thế giới không được đến trường. Không dễ để giải quyết vấn đề này, nhưng đó là điều chúng ta nên tiếp tục thực hiện.)

Comprehension

A. Answer the questions about An Unusual Commute.

Trả lời những câu hỏi về bài "An Unusual Commute".

1. The main idea of the article is that traveling to school is _______ for some children around the world. 

a. challenging

b. expensive

c. relaxing

2. The children in Banten used the broken bridge because the other one was _______.

a. too old

b. too far away

c. too long

3. Children in Zhang Jiawan _______ to get to school every day.

a. climb rocks

b. cross a bridge

c. climb ladders

4. In line 16, a "cable" is a _______.

a. rope

b. box

c. ladder

5. Children crossing the Rio Negro Valley use a branch to _______ of their ride.

a. measure the distance

b. control the speed

c. change the direction

Hướng dẫn:

1. A
2. B
3. C
4. A
5. B

1. The main idea of the article is that traveling to school is challenging for some children around the world. (Nội dung chính của bài viết là việc đi đến trường là một thử thách đối với một số trẻ em trên thế giới.)

2. The children in Banten used the broken bridge because the other one was too far away(Những đứa trẻ ở Banten đã sử dụng cây cầu bị hỏng vì cây cầu còn lại ở quá xa.)

3. Children in Zhang Jiawan climb ladders to get to school every day. (Trẻ em ở Zhang Jiawan leo thang để đến trường mỗi ngày.)

4. In line 16, a "cable" is a rope(Ở dòng 16, "cáp" là một sợi dây.)

5. Children crossing the Rio Negro Valley use a branch to control the speed of their ride. (Trẻ em băng qua Thung lũng Rio Negro sử dụng một nhánh cây để điều khiển tốc độ chuyến đi.)

B. Complete the sentences.

Hoàn thiện những câu sau.

1. The bridge near Banten broke in 2012 because of ______________.

2. Villagers in Zhang Jiawan hold the ladder when someone else is climbing because ______________.

3. The daily commute of children in the Rio Negro Valley is breathtaking because they ride on a metal cable ______________.

4. The cable is too dangerous when it rains, so children in the Rio Negro Valley ______________.

Hướng dẫn:

1. The bridge near Banten broke in 2012 because of a heavy rain(Cây cầu gần Banten bị gãy vào năm 2012 vì một trận mưa lớn.)

2. Villagers in Zhang Jiawan hold the ladder when someone else is climbing because the ladders are not tied to the mountain(Dân làng ở Zhang Jiawan giữ thang khi người khác đang leo vì thang không được gắn vào núi.)

3. The daily commute of children in the Rio Negro Valley is breathtaking because they ride on a metal cable 400 meters above the valley(Con đường đi làm hàng ngày của trẻ em ở Thung lũng Rio Negro thật ngoạn mục vì chúng đi trên một sợi cáp kim loại cách thung lũng 400m.)

4. The cable is too dangerous when it rains, so children in the Rio Negro Valley stay home and can't go to school. (Cáp quá nguy hiểm khi trời mưa nên trẻ em ở thung lũng Rio Negro phải ở nhà và không thể đến trường.)

CRITICAL THINKING

Talk with a partner. Read the last paragraph of the article. Why do you think some children can't go to school?

Nói chuyện với bạn cùng học. Đọc đoạn văn cuối cùng của bài viết. Bạn nghĩ tại sao có những trẻ em không thể đến trường?

Hướng dẫn:

A: What are the reasons why some children can't go to school, in you opinion? (Theo ý kiến của bạn, đâu là những lý do cho việc có những trẻ em không thể đến trường?)

B: Well, as far as I can see, many children around the world don't have a chance to go to school because of poverty, a lack of learning materials, long distance from home to school or the expense of education. (Ừm, theo như mình thấy, nhiều trẻ em khắp thế giới không có cơ hội đến trường là do nghèo khổ, thiếu phương tiện học tập, khoảng cách xa từ nhà đến trường hay chi phí giáo dục đắt đỏ.)

PROJECT

Work in a group. Make a survey of how students commute to school.

Làm việc nhóm. Thực hiện một cuộc khảo sát về cách mà các bạn học sinh đến trường.

Hướng dẫn:
We can commute to school by bus / by foot / by bike / by car / by electric bike / ... (Chúng ta có thể đến trường bằng xe buýt / đi bộ / bằng xe đạp / bằng xe ô tô / xe đạp điện ...)