Writing and Writing Worksheet

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 9: I OFTEN PLAY GAMES AFTER SCHOOL.

Writing

Write a short paragraph. Describe your school commute. Write 60-80 words. Turn to page 147 for the writing worksheet.

Viết một đoạn văn ngắn. Mô tả việc đến trường của bạn. Viết 60-80 từ. Lật trang 147 để xem phần bài tập viết.

I usually go to school every day by bike. I leave my house at half past six in the morning. It takes me about half an hour to get to school.

I cycle past shops and the park every day. The streets are not so busy. I get to school at seven o'clock. I enjoy riding my bike to school. What about you?

(Mình thường đi học hàng ngày bằng xe đạp. Mình rời nhà lúc sáu giờ rưỡi sáng. Mình mất khoảng nửa giờ để đến trường.

Mình đạp xe qua các cửa hàng và công viên mỗi ngày. Đường phố không quá nhộn nhịp. Mình đến trường lúc bảy giờ. Mình thích đạp xe đến trường. Còn bạn thì sao?)

Writing Worksheet 

1. Unscramble the words to make sentences.

Sắp xếp những từ sau để tạo thành câu.

a. often / I / go / school / foot / to / on ______________

b. to / Tom / travels / school / bus / every / by / day ______________

c. school / to / takes / to / it / ten minutes / me / walk ______________

d. house / your / is / school / your / from / far ______________

e. any / past / you / go / do / shops / way / on / school / your / to ______________

Hướng dẫn:

a. often go to school on foot. (Mình thường đi bộ đến trường.)

b. Tom travels to school by bus every day. (Tom đi đến trường bằng xe buýt mỗi ngày.)

c. It takes me ten minutes to walk to school. (Mình mất mười phút để đi bộ đến trường.)

d. Is your house far from your school? (Nhà bạn có ở xa trường học của bạn không?)

e. Do you go past any shops on your way to school? (Bạn có đi ngang qua cửa hàng nào trên đường đến trường không?)

2. Number the sentences in order (1-5) to make a complete paragraph.

Đánh số những câu theo thứ tự (1-5) để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh.

@2115008@

Hướng dẫn:

I usually go to school every day by bike. It takes me about half an hour to get to school. I leave my house at 6:30 in the morning. On my way to school, I cycle past shops and the park. The streets are not so busy. I finally get to school at 7:00. My class starts at 7:30. I enjoy riding my bike to school. What about you?

(Mình thường đi học hàng ngày bằng xe đạp. Mình mất khoảng nửa giờ để đến trường. Mình rời nhà lúc 6:30 sáng. Trên đường đến trường, mình đạp xe qua các cửa hàng và công viên. Đường phố không quá nhộn nhịp. Cuối cùng thì mình đến trường lúc 7:00. Lớp học của mình bắt đầu lúc 7:30. Mình rất thích đạp xe đến trường. Còn bạn thì sao?)

Now write a short paragraph on a separate sheet of paper. Describe your school commute. Write 60-80 words.

Bây giờ hãy viết một đoạn văn ngắn trên một tờ giấy riêng biệt. Miêu tả việc đến trường của bạn. Viết 60-80 từ.

Hướng dẫn:

My school is quite far from my house, about 4 km, so I often take a bus to my school. It usually takes me only about 20 minutes to reach school because the public transportation here is very fast and convenient. In the morning, I leave my house at 6:15. On my way to school, I can see many stores and people doing exercise. My class starts at 6:50 and I am always one of the first students to arrive at the classroom. I really enjoy my school commute by bus.

(Trường mình khá xa nhà mình, khoảng 4 km, nên mình thường đi xe buýt đến trường. Mình thường chỉ mất khoảng 20 phút để đến trường vì giao thông công cộng ở đây rất nhanh và thuận tiện. Buổi sáng, mình rời khỏi nhà lúc 6:15. Trên đường đến trường, mình có thể thấy nhiều cửa hàng và mọi người đang tập thể dục. Lớp học của mình bắt đầu lúc 6:50 và mình luôn là một trong những học sinh đến lớp đầu tiên. Mình thực sự thích đi học bằng xe buýt.)