CULTURE

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 4: LEARNING WORLD

CULTURE

Digital learning

I can discuss the positive and negative things about digital learning.

1. Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers.

Nhìn vào bức ảnh đầu tiên và trả lời các câu hỏi. Sau đó, đọc đoạn văn và kiểm tra câu trả lời của bạn.

1. Where is Ben?

2. What is he doing?

I can still learn

Most children between five and eighteen in Britain must go to school. But the situation is different for me. I play tennis and I must practise a lot, and I often go to other countries to play in tournaments. How can I still learn? Luckily, digital learning helps me.

When I am absent from school, I do online courses. Computers help me with the subjects, and I can learn at my own speed. When there is no tournament, I come back to school and I can do the tests easily. My friends also help me if I have any problems.

This new learning way makes me happy and keeps me up with* my friends. I can still learn when I am not at school. That is why digital learning becomes more and more popular.

* keep up with: to do whatever is necessary to stay level or equal with someone or something.

(Hầu hết trẻ em từ năm đến mười tám tuổi ở Anh phải đến trường. Nhưng đối với mình thì khác. Mình chơi quần vợt và mình phải luyện tập rất nhiều, và mình thường đến các quốc gia khác để thi đấu trong các giải đấu. Vậy làm cách nào mà mình vẫn có thể học được? Thật may mắn, học trực tuyến đã giúp mình.

Khi mình nghỉ học ở trường, mình sẽ tham gia các khóa học trực tuyến. Máy tính giúp mình với các môn học và mình có thể học với tốc độ của riêng mình. Khi không có giải đấu, mình trở lại trường và mình có thể làm các bài kiểm tra một cách dễ dàng. Bạn bè cũng giúp đỡ nếu mình có gặp bất kỳ khó khăn gì.

Cách học mới này làm mình rất vui và giúp mình theo kịp* bạn bè. Mình vẫn có thể học khi không ở trường. Đó là lý do tại sao học trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến.

* keep up with (v): theo kịp - làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ bằng hoặc ngang hàng với ai đó hoặc điều gì đó.

Hướng dẫn:

1. Where is Ben? (Ben đang ở đâu?)

- He's at home. (Anh ấy đang ở nhà.)

2. What is he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

- He's studying. (Anh ấy đang học.)

2. Read and listen to the text and answer the questions.

Đọc và nghe đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

 

1. Why is Ben sometimes absent from school?

2. What helps Ben to keep learning?

3. Does Ben still go to school?

4. Can Ben pass the tests at school?

5. In your opinion, who often does online courses when he or she is absent from school?

Hướng dẫn:

1. Why is Ben sometimes absent from school? (Tại sao Ben thi thoảng phải nghỉ học?)

- He is sometimes absent from school because he's a tennis player and needs time to practise and play in tournaments. (Anh ấy thi thoảng nghỉ học vì anh ấy là một vận động viên quần vợt và cần thời gian để tập luyện và thi đấu trong các giải đấu.)

2. What helps Ben to keep learning? (Điều gì giúp Ben tiếp tục việc học?)

- Digital learning helps him to keep studying. (Học trực tuyến giúp anh ấy tiếp tục việc học.)

3. Does Ben still go to school? (Ben còn tiếp tục đi học không?)

- Yes, he does. He still goes to school when there is no tournament. (Có chứ. Anh ấy vẫn đến trường khi không có giải đấu.)

4. Can Ben pass the tests at school? (Ben có thể vượt qua các bài kiểm tra ở trường không?)

- Yes, he can do the tests easily. (Có, anh ấy có thể làm các bài kiểm tra một cách dễ dàng.)

5. In your opinion, who often does online courses when he or she is absent from school? (Theo bạn, ai là người thường tham gia các khóa học trực tuyến khi không thể đến trường học?)

- School-age people who are active in the arts or sports. (Những người đang ở tuổi đến trường nhưng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc thể thao.)

3. YOUR CULTURE Answer the questions.

Trả lời các câu hỏi bên dưới.

1. At what age do children usually start school in your country?

2. At what age can you leave school?

3. Can children in your country do online courses?

Hướng dẫn:

1. At what age do children usually start school in your country? (Trẻ em thường bắt đầu đi học ở độ tuổi nào ở đất nước bạn?)

- Children usually start school at the age of five in my country. (Trẻ em thường bắt đầu đi học lúc 5 tuổi ở đất nước mình.)

2. At what age can you leave school? (Bạn có thể nghỉ học ở độ tuổi nào?)

- We can leave school at the age of eighteen. (Chúng mình có thể nghỉ học vào năm 18 tuổi.)

3. Can children in your country do online courses? (Trẻ em ở nước bạn có thể tham gia các khóa học trực tuyến không?)

- Yes, they can. (Có.)

4. USE IT! Work in groups. Discuss the topic: Is digital learning useful? Why? Follow the instructions.

Làm việc theo nhóm. Thảo luận về chủ đề: "Học trực tuyến có hữu ích không? Tại Sao?". Làm theo hướng dẫn bên dưới.

  • Work in pairs and write the positive things about digital learning. (Làm việc theo cặp và viết những điều tích cực về học trực tuyến.)
  • Join another pair and discuss in your groups. Use some of the expressions in the box. (Tham gia một cặp khác và thảo luận trong nhóm của bạn. Sử dụng một số mẫu câu trong hộp.)

Digital learning is good for _______. (Học trực tuyến rất tốt cho _______.)

It is good because _______. (Nó tốt bởi vì _______.)

It becomes more and more popular because _______. However, it cannot replace schools because _______. (Nó ngày càng trở nên phổ biến hơn vì _______ tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì _______.)

  • Compare your ideas with other groups. (So sánh ý tưởng của bạn với các nhóm khác.)

Hướng dẫn:

Digital learning is good for self-study. (Học trực tuyến rất tốt cho việc tự học.)

It is good because we can study right at our homes. It can be more convenient and less expensive. (Nó tốt bởi vì chúng ta có thể học tập ngay tại nhà. Điều đó có thể thuận tiện hơn và đỡ đắt đỏ.)

It becomes more and more popular because of the explosion of modern technology and people's preference for take online courses nowadays. However, it cannot replace schools because we, students, still want to go to schools to meet our friends and teachers. (Nó ngày càng trở nên phổ biến hơn vì sự bùng nổ của công nghệ hiện đại và sở thích của mọi người với những khóa học trực tuyến ngày nay. Tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì chúng ta, những học sinh, vẫn thích tới trường để gặp bạn bè và thầy cô.)