Comprehension and Writing

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 3: WHERE'S THE SHARK?

Comprehension

Strange Sea Animals

Do you know that some animals are camouflaged? This means that their color is the same as the colors around them. Some camouflaged animals hide in seaweed, rocks, and sand.

Look at the photo on the left. This looks like seaweed, but it's not! It's  aleafy seadragon. It hides in the seaweed. It's the same color as the seaweed. Like the seaweed, its body is also in the shape of a leaf.

Look at the photo below. This is a stonefish. It hides on the sand, near rocks. It looks like a rock. Where are its eyes and its mouth?

A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals.

Chọn đáp án đúng theo bài Strange Sea Animals.

1. What's this article about?

a. jungle animalsb. animals that hidec. endangered animals

2. When animals hide in the same colors around them, they are _______.

a. coveredb. camouflagedc. trapped

3. In line 6, "it" refers to _______.

a. a leafb. seaweedc. the leafy seadragon

4. A stonefish hides _______.

a. on the sandb. under the sandc. under the rocks

5. A stonefish looks like _______.

a. seaweedb. a rockc. a seadragon

Hướng dẫn:

1. What's this article about? (Bài viết này nói về gì vậy?) - Những loài động vật ẩn nấp.

a. jungle animalsb. animals that hidec. endangered animals

2. When animals hide in the same colors around them, they are _______. (Khi loài động vật ẩn mình với màu sắc giống với xung quanh chúng, chúng được coi là _______.) - Ngụy trang.

a. coveredb. camouflagedc. trapped

3. In line 6, "its" refers to _______. (Ở dòng 6, từ "its" là ám chỉ tới _______.) - Hải long lá.

a. a leafb. seaweedc. the leafy seadragon

4. A stonefish hides _______. (Cá đá ẩn mình _______.) - Ở trên cát.

a. on the sandb. under the sandc. under the rocks

5. A stonefish looks like _______. (Một con cá đá nhìn trông giống như _______.) - Một tảng đá.

a. seaweedb. a rockc. a seadragon

B. Complete the chart.

Hoàn thiện bảng sau.

What are their names?

What do they look like?

Where do they hide?

stonefish

 

 

leafy seadragon

 

 

Hướng dẫn:

What are their names?

What do they look like?

Where do they hide?

stonefish

a rock

on the sand, near rocks

leafy seadragon

seaweed

in the seaweed

C. Talk with a partner. What other animals hide in the same colors around them?

Nói chuyện với bạn. Những loài động vật nào ngụy trang giống màu sắc xung quanh chúng?

Writing

Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40 - 60 words about the animal.

Viết một đoạn văn ngắn. Tìm một bức hình về một loài vật. Viết khoảng 40 - 60 từ về loài vật đó.

(Cá rồng châu Á còn được gọi là cá rồng. Chúng sống ở các con sông gần Đông Nam Á. Chúng ăn cá và côn trùng khác. Cá rồng có nhiều màu sắc khác nhau: xanh lá, vàng, đỏ và xanh dương.)