CLIL

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 2: DAYS

CLIL 

Geography: Time zones

I can talk about time zones.

1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1 - 7 on the map.

Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Đọc đoạn văn và nối các từ với số 1 - 7 trên bản đồ.

longitude

Prime Meridian

    Greenwich Mean Time

east

         west

north

       south

Time zones

Time zones help us know what time it is in different parts of the world. This is because when the Earth rotates, the sun shines on only one part of the Earth, so when it's the morning in your country, it's night-time in another country.

The Earth has got twenty-four time zones. The lines for each time zone go from north to south. These are called lines of longitude. The line on the map at 0° longitude is called the Prime Meridian. This line goes through Greenwich, in London. The time there is called Greenwich Mean Time (GMT).

The Earth rotates 15° of longitude every hour (24 x 15 = 360°). Places east of the Prime Meridian are ahead of GMT. For example, Istanbul is about 30° east of the Prime Meridian, so the time there is GMT plus two hours. Places west of the Prime Meridian are behind GMT. For example, Rio is about 45° west of the Prime Meridian, so the time there is GMT minus three hours. So when it is 12 p.m. in London, it is 2 p.m. in Istanbul and 9 a.m. in Rio.

(Múi giờ giúp chúng ta biết giờ ở các vùng khác nhau trên thế giới. Điều này là do khi Trái đất quay, Mặt Trời chỉ chiếu vào một phần của Trái đất, vì vậy khi đó là buổi sáng ở quốc gia của bạn, thì lại là ban đêm ở quốc gia khác.

Trái đất có 24 múi giờ. Các đường cho mỗi múi giờ đi từ bắc xuống nam. Chúng được gọi là các đường kinh độ. Đường trên bản đồ ở kinh độ 0° được gọi là Kinh tuyến gốc. Đường này đi qua Greenwich, ở Luân Đôn. Thời gian ở đó được gọi là Giờ Quốc Tế (GMT).

Trái đất quay 15° kinh độ mỗi giờ (24 x 15 = 360°). Các địa điểm phía đông của Kinh tuyến chính đi trước GMT. Ví dụ, Istanbul cách Kinh tuyến gốc khoảng 30° về phía đông, vì vậy thời gian ở đó là GMT cộng với hai giờ. Các địa điểm ở phía tây của Kinh tuyến gốc nằm sau GMT. Ví dụ, Rio nằm cách Kinh tuyến gốc khoảng 45° về phía tây, do đó thời gian ở đó là GMT trừ đi ba giờ. Vì vậy, khi ở Luân Đôn là 12 giờ tối, thì là 2 giờ chiều ở Istanbul và 9 giờ sáng ở Rio.)

Hướng dẫn:

- longitude: kinh độ

- west: hướng tây

Prime Meridian: Kinh Tuyến Gốc

- north: hướng bắc

Greenwich Mean Time: Giờ Quốc Tế

- south: hướng nam

- east: hướng đông

 

1 - Prime Meridian

3 - north

5 - east

7 - longitude

2 - Greenwich Mean Time

4 - west

6 - south

 

2. Read and listen to the text and write True or False. Correct the false sentences.

Đọc và nghe đoạn và điền ''Đúng'' hoặc ''Sai''. Sửa những câu sai.

 

1. Lines of longitude go from east to west.

2. The Prime Meridian is the name of a time zone.

3. Greenwich is a part of London.

4. The time in places west of the Prime Meridian is ahead of GMT.

Hướng dẫn:

1. False

2. False

3. True

4. False

1. Lines of longitude go from east to west.➜ Lines of longitude go from north to south. (Các đường kinh độ đi từ bắc xuống nam.)

2. The Prime Meridian is the name of a time zone.➜ The Prime Meridian is the line at 0° longitude. (Kinh tuyến gốc là đường ở kinh độ 0°.)

3. Greenwich is a part of London. (Greenwich là một phần của London.)

4. The time in places west of the Prime Meridian is ahead of GMT.➜ The time in places east of the Prime Meridian is ahead of GMT. (Thời gian ở những nơi phía đông của Kinh tuyến chính có giờ sớm hơn GMT.)

3. Look at the clocks and answer the questions.

Nhìn đồng hồ và trả lời các câu hỏi.

1. In which countries are cities 1 - 6?

2. Is New York ahead of or behind GMT?

3. How many hours ahead of GMT is Hà Nội?

4. How many hours behind GMT is Brasilia?

5. If it's 12 p.m. in London, what time is it in Brisbane?

6. You are in New York at 9 p.m. Is it a good idea to call your friend in London? Why / Why not?

Hướng dẫn:

1. In which countries are cities 1 - 6? (Thành phố từ 1 - 6 nằm ở những quốc gia nào?)

- Cities 1 - 6 are in England, the USA, Spain, Brazil, Australia, Việt Nam. (Các thành phố từ 1 - 6 nằm ở Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Brazil, Úc, Việt Nam.)

2. Is New York ahead of or behind GMT? (New York có giờ sớm hơn hay muộn hơn GMT?)

- It's behind. (Muộn hơn.)

3. How many hours ahead of GMT is Hà Nội? (Giờ ở Hà Nội sớm hơn GMT bao nhiêu giờ?)

- It's seven hours ahead. (Sớm hơn 7 giờ.)

4. How many hours behind GMT is Brasilia? (Ở Brasilia trễ hơn GMT bao nhiêu giờ?)

- It's three hours behind. (Trễ hơn 3 giờ.)

5. If it's 12 p.m. in London, what time is it in Brisbane? (Nếu đó là 12 giờ đêm ở Luân Đôn thì là mấy giờ ở Brisbane?)

- It's 10 p.m. (Đó là 10 giờ tối.)

6. You are in New York at 9 p.m. Is it a good idea to call your friend in London? Why / Why not? (Bạn ở New York lúc 9 giờ tối. Gọi cho bạn của bạn ở London có phải là một ý kiến hay không? Tại sao có / tại sao không?)

- No, because It's 2 a.m. (Không, vì ở Luân Đôn lúc đó là 2 giờ sáng.)

4. USE IT! Work in pairs. Complete the table. Then ask and answer questions about the time in the different cities.

Làm việc theo cặp. Hoàn thành bảng. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian ở các thành phố khác nhau.

City

GMT + / -

Time

London

-

1 p.m.

Tokyo

+ 9 hours

 

Mexico City

 

8 a.m.

Sydney

 

11 p.m.

Rio

- 3 hours

 

Hà Nội

+ 7 hours

 

Hướng dẫn:

City

GMT + / -

Time

London

-

1 p.m.

Tokyo

+ 9 hours

10 p.m

Mexico City

- 7 hours

8 a.m.

Sydney

+ 10 hours

11 p.m.

Rio

- 3 hours

10 a.m.

Hà Nội

+ 7 hours

8 p.m.

Example:

AHi! I'm in London. Where are you? (Xin chào! Mình đang ở London. Bạn ở đâu?)

B: I'm in Hà Nội. (Mình ở Hà Nội.)

A: It's 1 p.m. in London. What's the time in Hà Nội? (Bây giờ là 1 giờ chiều tại Luân Đôn. Vậy ở Hà Nội là mấy giờ?)

B: It's 8 p.m. (8 giờ tối.)