Chủ đề 1: Xác định thành phần nguyên tử

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

- Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt: electron, proton, nơtron.

 

Electron

Proton

Nơtron

Kí hiệu

e

p

n

Điện tích

-1

+1

0

Vị trí

Lớp vỏ

Nhân

Nhân

 - Vì nguyên tử trung hòa về điện nên số hạt electron ở vỏ nguyên tử bằng với số hạt proton ở trong nhân của nguyên tử đó.

2. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tử được kí hiệu như sau: \(^A_ZX\)

- Trong đó : Z là số hiệu nguyên tử; Z = E = P 

                    A là số khối; A = N + P

                    N, P, E là số nơtron, proton, electron có trong nguyên tử. 

3.Ví dụ.

Bài 1. Xác định cấu tạo hạt (tìm số e, số p, số n), viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau, biết:

a. Tổng số hạt cơ bản là 115, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt.

b. Tổng số hạt cơ bản là 49, số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện.

c. Tổng số hạt cơ bản là 52, số hạt không mang điện gấp 1,06 lần số hạt mang điện âm.

                                                                              Hướng dẫn giải:

a.

\(\left\{{}\begin{matrix}E+P+N=115\\E+P-N=25\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2P+N=115\\2P-N=25\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}P=E=35\\N=45\end{matrix}\right.\)

b.

\(\left\{{}\begin{matrix}2P+N=49\\N=53,125\%.\left(2P\right)\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P=E=16\\N=17\end{matrix}\right.\)

c.

\(\left\{{}\begin{matrix}N+P+E=52\\N=1,06E\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2P+N=52\\N=1,06P\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P=E=17\\N=18\end{matrix}\right.\)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN