Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.

loading...

- Lẽ phải:

+ Là những điều được coi là đúng đắn.

+ Phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

-  Bảo vệ lẽ phải là:

+ Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

+ Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo lẽ phải.

+ Không chấp nhận và không làm những việc sai trái.

- Ý nghĩa:

+ Bảo vệ lẽ phải giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.

+ Góp phần đẩy lùi cái sai, cái xấu, để làm lành mạnh mối quan hệ xã hội.

+ Thúc đẩy xã hội ổn định, phát triển.

+ Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng, pháp luật, lương tri.

2. Những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải.

- Học sinh cần thực hiện việc bảo vệ lẽ phải bằng:

+ Lời nói, hành động cụ thể, phù hợp lứa tuổi.

+ Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải.

+ Phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.