Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khái niệm và biểu hiện của lao động cần cù, sáng tạo.

loading...

- Lao động cần cù:

+ Là chăm chỉ, chịu khó.

+ Làm việc một cách thường xuyên.

+ Phấn đấu hết mình vì công việc.

- Lao động sáng tạo:

+ Là luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu.

+ Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.

- Biểu hiện của lao động cần cù:

+ Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên .

+ Luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, cải tiến phương pháp để lao động có hiệu quả.

+ Nghiêm khắc sửa chữa sai lầm, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

2. Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.

loading...

- Cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người:

+ Hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

+ Tạo ra được nhiều giá trị vật chất, tinh thần góp phần cải thiện và nâng cao đời sống.

+ Được mọi người yêu quý, tôn trọng.

- Học sinh cần phải:

+ Quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động.

+ Phê phán những biểu hiện lười biếng, thụ động trong lao động.