Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

loading...

- Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về:

+ Tính cách.

+ Truyền thống.

+ Phong tục.

+ Tập quán.

+ Ngôn ngữ…

=> Đó là những vốn quý của nhân loại cần được tôn trọng, kế thừa và phát triển.

- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới:

+ Là tôn trọng tính cách, truyền thống phong tục tập quán,... của các dân tộc.

+ Luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc.

+ Đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình.

+ Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

2. Ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

loading...

- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới:

+ Tạo cơ hội để chúng ta có thêm hiểu biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác.

+ Làm phong phú thêm những giá trị của dân tộc mình.

+ Củng cố niềm tin, sự đồng cảm, hòa hợp và tăng cường tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.

3. Thực hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

loading...

- Cùng nhau giới thiệu, chia sẻ những phong tục tập quán, văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới.

- Chia sẻ những sưu tầm ảnh, tư liệu phong phú để giới thiệu với bạn bè nước ngoài về nét đẹp truyền thống dân tộc, văn hóa Việt Nam.

- Chia sẻ và lắng nghe những truyền thống văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới

- Tuân thủ quy tắc khi tham gia các lễ hội của các dân tộc trên thế giới…