Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Một số truyền thống dân tộc và giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam.

loading...

- Một số truyền thống của dân tộc: 

+ Yêu nước.

+ Hiếu học.

+ Đoàn kết.

+ Nhân nghĩa.

+ Cần lù lao động.

+ Tôn sư trọng đạo.

+ Uống nước nhớ nguồn...

- Giá trị của các truyền thống:

+ Góp phần tích cực vào quá trình phát triển của mỗi cá nhân.

+ Là nền tảng cho lòng tự hào, tự tôn, cho sự phát triển lành mạnh, hạnh phúc của mỗi người.

+ Là nền tảng để xây dựng đất nước phát triển vững mạnh.

+ Là sức mạnh và bản sắc riêng của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

2. Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

loading...

- Mỗi học sinh cần tìm hiểu để biết truyền thống và các giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam.

- Tự hào về truyền thống dân tộc là có những việc làm phù hợp:

+ Tôn vinh các giá trị truyền thống dân tộc.

+ Chia sẻ, lan toả những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

+ Kính trọng và biết ơn những người có công; tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

+ Tham gia các hoạt động văn hoá, tôn vinh lịch sử, văn hoá dân tộc,...

+ Phê phán và phản đối những việc làm trái ngược, không phù hợp truyền thống dân tộc.