Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

LUYỆN TẬP THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

1. Nguyên tử được tạo bởi electron và hạt nhân. Hạt nhân được tạo nên bởi proton và nơtron

2. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron

Số khối A = Z + N

Nguyên tử khối coi như bằng tổng số các proton và các nơtron

Nguyên tử khối của một nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số Z

Các đồng vị của một nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng số X, khác số N

3. Số hiệu nguyên tử Z và số khối A

\(^A_ZX\)

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Bài 1. (hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1 trang 8 :

a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khốii lượng của toàn nguyên tử.

Lời giải:

a) Tổng khối lượng của electro: 7 x 9,1.10 –28 =  63,7.10 –28 g

 Tổng khối lượng của proton : 7 x 1.67.10 –24 = 11,69.10 –24 g

 Tổng khối lượng của nơtron : 7 x 1.675.10 –24 = 11,72.10-24g

Khối lượng của nguyên tử nitơ là :     23,42.10 –24 g.

b)

.100% = 0,027%.

Bài 2. (hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

1

Lời giải:

1

Bài 3. (hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử thể hiện những đặc trưng gì cho nguyên tử một nguyên tố hoá học, lấy thí dụ với nguyên tố kali.

Lời giải:

a) Nguyên tố hoá học bao gồm các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

b) Kí hiệu nguyên tử 19 K.

Kí hiệu trên cho ta biết: Số hiệu nguyên tử của nguyên tố K là 19, số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là 19, trong hạt nhân có 19 proton và (39 – 19 = 20) nơtron. Vỏ electron của nguyên tử K có 19 electron.

Nguyên tử khối của K là 39u.

Bài 4. (hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố.

Lời giải:

Từ H có z = 1, urani có z = 92 có tất cả 92 nguyên tố vì số hiệu của các ô trong bảng tuần hoàn là một dãy số tự nhiên và không có ô trông giữa các số thứ tự. Vậy trừ H và urani chỉ còn 90 nguyên tố ở khoảng giữa 2 nguyên tố.

Bài 5.(hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Lời giải:

1
Bài 6. (hướng dẫn giải bài tập số 6 SGK)

Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau : 1

Lời giải :

1

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...