Bài 3.: Bản vẽ chi tiết

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT

loading...
Bản vẽ chi tiết.hoc24

* Là bản vẽ kĩ thuật thể hiện thông tin của một chi tiết, được sử dụng để chế tạo và kiểm tra.

* Nội dung của bản vẽ chi tiết:

- Các hình biểu diễn:

+ Hình chiếu.

+ Hình cắt.

→ Diễn tả hình dạng, cấu tạo của chi tiết.

- Kích thước:

+ Các kích thước xác định độ lớn của chi tiết.

- Các yêu cầu kĩ thuật:

+ Chỉ dẫn về gia công.

+ Xử lí bề mặt,...

- Khung tên:

+ Tên gọi chi tiết.

+ Vật liệu.

+ Tỉ lệ vẽ.

+ Họ tên của những người có trách nhiệm đối với bản vẽ,...

II. ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT

loading...
Bản vẽ ống lót.hoc24

Đọc một bản vẽ chi tiết theo trình tự:

1. Khung tên

- Tên gọi chi tiết: ống lót.

- Vật liệu: thép.

- Tỉ lệ: 1:1.

2. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu: hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh.

- Các hình biểu diễn khác (nếu có).

3. Kích thước

- Kích thước chung của chi tiết: \(\phi\)28,35.

- Kích thước các thành phần của chi tiết:

+ Đường kính ngoài \(\phi\)28.

+ Đường kính lỗ \(\phi\)16, chiều dài 35.

4. Yêu cầu kĩ thuật

- Gia công: làm tù cạnh.

- Xử lí bề mặt: mạ kẽm.