Bài 2.: Hình chiếu vuông góc

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. PHƯƠNG PHÁP CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

- Là một phương pháp dùng các hình chiếu vuông góc.

- Biểu diễn hình dạng và kích thước của vật thể. 

1. Phép chiếu vuông góc 

Mô tả về phép chiếu vuông góc:

- Mặt phẳng P được gọi là mặt phẳng hình chiếu.

- Các điểm A', B', C', D' tương ứng là hình chiếu vuông góc của các điểm A, B, C, D trên mặt phẳng P.

loading...
Phép chiếu vuông góc.hoc24

2. Phương pháp chiếu góc thứ nhất

- Biểu diễn chính xác hình dạng của một vật thể.

→ Phải sử dụng 3 hình chiếu vuông góc của vật thể lên 3 mặt phẳng hình chiếu khác nhau (Hình 1). 

- Trong đó:

+ Mặt phẳng chính diện P1 được gọi là mặt phẳng hình chiếu đứng.

+ Mặt phẳng nằm ngang P2 được gọi là mặt phẳng hình chiếu bằng.

+ Mặt phẳng bên phải P3 được gọi là mặt phẳng hình chiếu cạnh.

loading...
Các mặt phẳng hình chiếu.hoc24

- Các hình chiếu (Hình 2):

+ Hình chiếu đứng là hình chiếu vuông góc của vật thể theo hướng từ trước lên mặt phẳng hình chiếu đứng.

+ Hình chiếu bằng là hình chiếu vuông góc của vật thể theo hướng từ trên lên mặt phẳng hình chiếu bằng.

+ Hình chiếu cạnh là hình chiếu vuông góc của vật thể theo hướng từ trái lên mặt phẳng hình chiếu cạnh.

loading...
Các hình chiếu và hướng chiếu.hoc24

- Để 3 hình chiếu vuông góc cùng nằm trong mặt phẳng bản vẽ:

+ Mặt phẳng hình chiếu bằng được mở xuống dưới.

+ Mặt phẳng hình chiếu cạnh được mở sang phải cho trùng với mặt phẳng hình chiếu đứng.

loading...
Vị trí các hình chiếu vuông góc.hoc24

II. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CỦA KHỐI ĐA DIỆN

1. Các khối đa điện thường gặp

- Hình hộp chữ nhật.

- Hình lăng trụ đều.

- Hình chóp đều.

→ Là các khối đa diện thường gặp trong đời sống và sản xuất.

loading...
Các khối đa diện thường gặp.hoc24

2. Hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật

- Hình hộp chữ nhật và các hướng chiếu. 

- Các hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật.

loading...
Hình hộp chữ nhật và
các hình chiếu vuông góc.hoc24

3. Hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ tam giác đều

- Hình lăng trụ tam giác đều và các hướng chiếu. 

- Các hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ.

loading...
Hình lăng trụ tam giác đều
và các hình chiếu vuông góc.hoc24

4. Hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác đều

- Các hướng chiếu 1, 2, 3 lần lượt ứng với các hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái. 

- Các hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác.

loading...
Hình chóp tứ giác đều
và các hướng chiếu vuông góc.hoc24

III. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CỦA KHỐI TRÒN XOAY

1. Các khối tròn xoay thường gặp

- Hình trụ. 

- Hình nón.

- Hình cầu.

→ Là các khối tròn xoay thường gặp trong đời sống và sản xuất.

loading...
Các khối tròn xoay thường gặp.hoc24

2. Các hình chiếu vuông góc của hình trụ

- Hình chiếu vuông góc của hình trụ.

loading...
Hình chiếu vuông góc của hình trụ.hoc24

3. Hình chiếu vuông góc của hình nón

- Hình nón và các hướng chiếu.

- Các hình chiếu vuông góc của hình nón.

loading...
Hình chiếu vuông góc của hình nón.hoc24

4. Hình chiếu vuông góc của hình cầu

- Các hình chiếu vuông góc của hình cầu.

loading...
Hình chiếu vuông góc của hình cầu.hoc24

IV. VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN

- Bước 1: Phân tích vật thể thành các khối đơn giản.

loading...
Phân tích vật thể thành các khối đơn giản.hoc24

- Bước 2: Chọn các hướng chiếu. 

loading...
Các hướng chiếu.hoc24

- Bước 3: Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh. 

+ Vẽ các hình chiếu của khối hộp chữ nhật.

loading...
Vẽ khối hộp chữ nhật.hoc24

+ Vẽ các hình chiếu của khối trụ.

loading...
Vẽ khối trụ.hoc24

- Bước 4: Hoàn thiện các nét vẽ và ghi kích thước.

+ Tô đậm các nét thấy, tẩy các nét thừa.

+ Ghi kích thước.

loading...
Ghi kích thước.hoc24