Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

- Nguyên nhân:

+ Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên nên sớm trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây.

+ Chế độ phong kiến ở Đông Nam Á đang khủng hoảng và suy yếu.

 

@719346@

- Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã thực hiện kế hoạch xâm lược:

+ Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện.

+ Pháp chiếm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

+ Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ chiếm Phi-líp-pin.

+ Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a.

Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

- Ngay khi bị xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, các cuộc kháng chiến đều thất bại vì lực lượng của bọn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến nhiều nước trở thành tay sai. Tuy nhiên, các cuộc kháng chiến lần lượt thất bại.

 

@719822@

- Nguyên nhân thất bại:

+ Lực lượng của bọn xâm lược còn mạnh, chính quyền phong kiến ở nhiều nước phong kiến ở nhiều nước đầu hàng.

+ Thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ.

- Sau khi thôn tính các nước Đông Nam Á, thực dân phương Tây tiến hành những chính sách cai trị hà khắc: vơ vét, đàn áp, chia để trị.

- Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp:

Tên nước

Thực dân xâm lược

Thời gian

Phong trào tiêu biểu

In-đô-nê-xi-a

 

Hà Lan

 

1905 - 1908

 

- Thành lập công đoàn xe lửa

- Thành lập Hội liên hiệp công nhân

 

Phi-líp-pin

Tây Ba Nha - Mĩ

1896 - 1898

 

Cam-pu-chia

 

Pháp

 

1863 - 1866

 

- Khởi nghĩa Ta-keo

- Khởi nghĩa Cra-chê

Miến Điện

Anh

1885

 

Việt Nam

 

Pháp

 

1885 - 1896

1884 - 1913

- Phong trào Cần vương

- Khởi nghĩa Yên Thế

Lào

Pháp

1901- 1907

- Đấu tranh vũ trang ở Xa-va-na-khét

- Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven