Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 1114
Điểm GP 207
Điểm SP 977

Người theo dõi (170)

Đang theo dõi (5)

Nơ Lê Thị
Petrichor
Lê Gia Bảo
Nhốc Chít Bông

Dòng thời gian