Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 382
Điểm GP 50
Điểm SP 1310

Người theo dõi (155)

Đang theo dõi (50)

Minh Hieu Nguyen
Quang Minh Trần
Neet
haphuong01