Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 0
Điểm SP 14

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (28)

Hao Nguyen
Ann Đinh
Tâm Trà

Dòng thời gian