Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 251
Điểm GP 0
Điểm SP 709

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (21)

Miku Sao
Vương Thiên Dii
Nguyễn Duy Khang
noob123