Tệp và thao tác với tệp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : viết chương trình tạo tệp SONGUYEN.INP chưa các số nguyên .bằng cách nối hai tệp NGUYEN1.INP và NGUYEN2.INP chứa các số nguyên( gợi ý : mở 3 file 2 file để đọc và file SONGUYEN.INP dùng để ghi)

Câu 2: viết chương trình in ra màn hình nội dung của tệp VANBAN.TXT (in theo từng dòng ) và cho biết số dòng của tệp đó.

Câu 3: viết chương trình sao chép tất cả các nội dung của tệp 'NGUON.TXT' sang tệp'DICH.TXT'( gợi ý : đọc từng kí tự của tệp 'NGUON.TXT' và ghi sang tệp 'DICH.TXT')

Câu 4: tệp DULIEU.Int chứa các số nguyên( 2 số cách nhau 1 dấu cách). Viết chương trình tạo tệp SOCHAN.Out Chứa các số chẵn của tệp DULIEU.Int ( gợi ý: đọc từng số từ tệp 'DULIEU.Int' nếu số chẵn thì ghi vào tệp 'SOCHAN.Out')

Câu 5: tệp Dulieu.Int chứa 2 dòng .dòng 1 chứa số nguyên dưowngN (N<=100) dòng 2 chứa N số nguyên. Viết chương trình tạo tệp Dulieu.out chứa N số nguyên của tệp Dulieu .Int được sắp xếp theo chiều giảm dần.( Gợi ý : tạo mảng A gồm 100 phần tử để chứa các số nguyên. Đọc từng số từ tệp 'DULIEU.Int' lưu vào các phần tử của mảng( bao nhiêu số thì lưu vào bấy nhiêu phần tử) sau khi lưu xong sắp xếp theo chiều giảm dần và ghi từng số sau khi sắp xếp trong mảng vào tệp 'DULIEU.Out')

Được cập nhật 21 tháng 6 lúc 23:18 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.