Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị \(y=f\left(x\right)=x^4-2x^2\) tại điểm có hoành độ \(x=-2.\)

  1. \(y=-24x+40\)
  2. \(y=-24x-40\)
  3. \(y=-40x-40\)
  4. \(y=40x-72\)

Hướng dẫn giải:

\(y=f\left(x\right)=x^4-2x^2\) có \(f'\left(x\right)=4x^3-4x\). Ta có \(f'\left(-2\right)=-24,f\left(-2\right)=8\). Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ \(x=-2\) có phương trình \(y=-24\left(x+2\right)+8=-24x-40.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.