Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật - Sinh học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Việc làm tương trong dân gian thực chất là tạo điều kiện thuận lợi để vi sinh vật thực hiện quá trình nào sau đây?

  1. Phân giải polisaccarit
  2. Phân giải protein
  3.  Phân giải xenlulozo
  4.  Lên men lactic
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.