Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Chọn câu trả lời đúng

Để đo cường độ dòng điện 15mA, nên chọn Ampe kế nào có giới hạn đo phù hợp nhất?

  1. 2 mA
  2. 20 mA
  3. 200 mA
  4. 2 A
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.