Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Chọn câu trả lời đúng

Số chỉ của ampe kế:

  1. Cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện
  2. Là giá trị của cường độ dòng điện
  3. Cả hai câu đều sai
  4. Cả hai câu đều đúng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.