Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Khi phân tích đa thức \(x^2+8x+16\) thành nhân tử, ta có kết quả là​

  1. \(\left(x+4\right)^2\).
  2. \(\left(x-4\right)^2\).
  3. \(\left(x-4\right)\left(x+4\right)\).
  4. \(4\left(x-1\right)\left(x+1\right)\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.