Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Khi phân tích đa thức \(4x^2-25\) thành nhân tử, ta có kết quả là

  1. \(\left(2x-5\right)\left(2x+5\right)\).
  2. \(\left(4x-5\right)\left(4x+5\right)\).
  3. \(\left(2x-5\right)^2\).
  4. \(\left(2x+5\right)^2\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.