Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Một vật chuyển động xác định bởi phương trình \(s\left(t\right)=t^3-3t^2+5t+1\), trong đó t tính bằng giây và s(t) được tính bằng mét. Tính vận tốc chuyển động của vật đó tại thời điểm \(t=3\) .

  1. \(24\)(m/s\(^2\))
  2. \(17\) (m/\(^2\))
  3. \(14\)(m/s\(^2\))
  4. \(12\) (m/\(^2\))

Hướng dẫn giải:

​Ta đã biết  \(v\left(t\right)=s'\left(t\right)=3t^2-6t+5\) nên \(v\left(3\right)=27-18+5=14\). Đáp số: 14 m/ s\(^2\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.