Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Tính hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y=\dfrac{x+1}{x-1}\) tại điểm có tung độ bằng 2 .

  1. \(k=-2\)
  2. \(k=\dfrac{1}{2}\)
  3. \(k=-\dfrac{1}{2}\)
  4. \(k=2\)

Hướng dẫn giải:

​Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình \(2=\dfrac{x+1}{x-1}\Leftrightarrow x=3\). Ta có \(y=\dfrac{x+1}{x-1}\Rightarrow y'=-\dfrac{2}{\left(x-1\right)^2}\) nên hệ số góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ \(x=3\) là \(k=-\dfrac{2}{\left(3-1\right)^2}=-\dfrac{1}{2}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.