Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Một khối gỗ hình trụ bán kính đáy \(r=1\), chiều cao bằng \(2.\) Người ta khoét rỗng khối gỗ bở hai nửa hình cầu mà đường tròn đáy của khối gỗ là đường tròn lớn của mỗi nửa hình cầu. Tính tỉ số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ.

  1. \(\frac{1}{3}\)
  2. \(\frac{2}{3}\)
  3. \(\frac{1}{2}\)
  4. \(\frac{1}{4}\)

Hướng dẫn giải:

Thể tích phần gỗ bị khoét đi bằng thể tích hình cầu bán kính \(1\) và bằng: \(\frac{4}{3}\pi\)

Thể tích cả khối gỗ bằng: \(2\pi\)

Vậy thể tích phần còn lại là: \(2\pi-\frac{4}{3}\pi=\frac{2}{3}\pi\)

Vậy tỉ số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ bằng \(\frac{1}{3}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.