Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Một tấm kim loại dạng hình hộp chữ nhật dày \(a\) cm, đáy là hình vuông cạnh \(b\) cm. Người ta khoan thủng tấm kim loại đó bằng \(4\) lỗ khoan dạng hình trụ mà tâm của \(4\) lỗ khoan trên một mặt đáy là \(4\) đỉnh một hình vuông. Cho biết đường kính lỗ khoan là \(c\) (mm). Tính tỉ số thể tích \(\frac{V}{V_1}\) (\(V\) là thể tích tấm kim loại, \(V_1\) là thể tích \(4\) lỗ khoan).

  1. \(\frac{b^2}{\pi c^2}.100\)
  2. \(\frac{b^2}{\pi c^2}.1000\)
  3. \(\frac{c^2}{\pi b^2}.100\)
  4. \(\frac{c^2}{\pi b^2}.1000\)

Hướng dẫn giải:

Thể tích tấm kim loại là: \(V=b^2a\)

Thể tích \(4\) lỗ khoan là: \(V_1=4.\pi\left(\frac{c}{2}.0,1\right)^2.a=\pi c^2a.0,01\)

Vì vậy  \(\frac{V}{V_1}=\frac{b^2a}{\pi c^2a.0,01}=\frac{b^2}{\pi c^2}.100\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.